Zboněk

( dle osob. jm. Zbyněk), ves u řeky Svitavy mezi říšskou silnicí a drážní tratí. První zmínka o obci pochází z roku 1201. Domy jsou seskupeny kolem podlouhlého návsí s kapličkou. Při jižní straně jest mlýn. Také sem patří domy po obou stranách říšské silnice.

     Roku 1793 bylo zde 18 čísel a 114 obyvatel. Roku 1846 zde bylo 22 č. a 101 obyv. Roku 1900 zde bylo 24 č. a 172 obyvatel, čechů, katolíků. Roku 1946 je v obci 50 čísel popisných.

     Zdá se, že ves stávala již za dávných dob, je-li pravá listina, jíž r. 1169 král Vladislav daroval klášteru Hradišťskému u Olomouce městečko Svitávku s blízkými vesnicemi Míchovem a Zbonovém, ve kterém zkomoleném slově lze tušiti Zboněk.     Později byl Zboněk panství letovského. Také r.1544 připomíná se opět při panství letovském, část však ( 8 člověků) patřila roku 1590 ke hradu kunštátskému. Později příslušel rychtě míchovské a s ní k velkostatku.

      Obec patří farou, školou a poštou do Svitávky. V místě jest zastávka omnibusových vlaků.

     Do obvodu obecního patří 138,65 ha půdy.

     Mlýn jehož majitelem byl Ladislav Jaroš sestával ze 4 složení a krupníku. Přestalo se v onom mlýně mlíti. Roku 1912 započal Lad. Jaroš se stavbou turbíny a v roku 1914 dal do provozu elektrárnu. Síť elektrická byla rozvětvena na více obcí. Tak odebíraly proud obce Zboněk, Svitávka, Sebranice, Kunštát, Nýrov a některé obce na Malé Hané. Roku 1919 byla elektrárna rozšířena o 1 naftový motor, jehož spotřeba proudu byla stále větší, byla elektrárna opět přístavbou roku 1927 rozšířena.

     Celá téměř dědina lehla popelem r.1805 pak v roku 1863 vyhořelo několik domů.

Jména tratí: Kopanina, Příčky,

                    Jalovčí, Mezicestí,

                    Milojín, na Kroupce, Skalka. 

 Pozn.: Zboněk sloučen s Letovicemi v roce 1968 a patří farou, školou a poštou taktéž do Letovic.

Dle J.Kniese: Vlastivěda Moravská, soudní okres Boskovice

(Musejní spolek Brno, 1904).