Upozornění na splatnost místních poplatků

Městský úřad Letovice upozorňuje na splatnost místních poplatků zavedených obecně závaznými vyhláškami města Letovice č. 3/2021 (místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství) a č. 3/2020 ve znění vyhlášky č. 1/2021 (místní poplatek ze psa, z pobytu, ze vstupného a za užívání veřejného prostranství):

  • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a místní poplatek ze psa jsou splatné do 30.6. kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost od 1.6. do 31.12., je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti
  • místní poplatek z pobytu je splatný do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí (plátcem tohoto poplatku je každý, i občan, kdo poskytuje úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů)
  • místní poplatek ze vstupného je splatný do 10 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém se akce konala
  • místní poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství

Žádáme všechny poplatníky a plátce místních poplatků, aby dodržovali lhůty splatnosti místních poplatků.

Vzhledem k tomu, že místní poplatky nejsou dlouhodobě některými poplatníky nebo plátci hrazeny ve lhůtě splatnosti, Městský úřad Letovice jako správce místních poplatků počínaje rokem 2022 přistoupil k navýšení místních poplatků nebo jejich částí, které nebudou ve lhůtě splatnosti uhrazeny. Navýšení bude činit jednonásobek neuhrazené částky.

Informace o případných nedoplatcích Vám na vyžádání sdělí paní Zedníková, kancelář č. 3.07, telefon 516 482 222, e-mail mu.zednikova@letovice.net

město Letovice

Rekonstrukce hřiště pokračuje

V neděli 24. dubna 2022 místní dobrovolníci nainstalovali nové schody k maringotce. Původní, které se používaly, byly již nevyhovující a nebezpečné.

Děkujeme sponzorovi – Pila Zboněk, který dodal fošny potřebné k výrobě schodů.

Děkujeme samozřejmě také dobrovolníkům za jejich precizně provedenou práci.

za OV Zboněk a Klevetov
Martina Randulová

V Klevetově dne 29. dubna 2022

Opětovný výdej kompostérů

Město Letovice oznamuje, že opět vydává kompostéry pro podporu domácího kompostování bioodpadu. Kompostéry je možné vyzvedávat v následujících dnech:
čtvrtek 21. 4. 11:00 – 16:00
pátek 22. 4. 11:00 – 16:00
sobota 23. 4. 8:00 – 11:00

Výdej probíhá v areálu bývalé firmy BYTEX za firmou AK Elektro na ul. Českobratrská.

Odečty vodoměrů

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,

tímto oznamuje, že od středy 20. dubna do čtvrtka 21. dubna se budou v našich místních částech provádět pravidelné odečty vodoměrů.

Pokud víte, že nebudete v určený čas k zastižení, tak je možné zanechat stav vodoměru na lístku na viditelném místě. Pokud tak neučiníte, najdete ve schránce informace s kontaktními údaji, na které je možné stav vodoměru nahlásit.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

VAS, a.s.

V Boskovicích 20. dubna 2022