Cyklostezka

Cyklostezka Svitávka – Letovice, Zboněk 

Protože rozvoj nemotorové dopravy patří mezi strategické záměry rozvoje našeho města, byl Zastupitelstvem města Letovice v roce 2009 schválen investiční záměr s cílem vybudovat cyklostezku jižním směrem, která by spojila Letovice se Svitávkou. Tento investiční záměr zapadá do koncepce rozvoje území jihomoravského kraje, konkrétně k návrhu na vybudování cyklostezky Brno – Svitavy.     Po schválení záměru byla zpracována projektová dokumentace a podána projektová žádost o finanční dotaci z fondů Evropské unie, které jsou realizovány prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod (osa 1.4. Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu). Podaná žádost byla v březnu 2010 schválena Regionální radou, podíl prostředků ze strany ROP JV dosahuje max. 92,5 % způsobilých výdajů.  Vzhledem k rozsáhlosti celé cyklostezky a vzniklým problémům (finanční náročnost, problémy s odkupem pozemků) je celý projekt rozdělen na 2 samostatné etapy. V rámci podané projektové žádosti byla řešena I. etapa, který spojuje Svitávku a Zboněk.   Realizace cyklostezky byla zahájena koncem měsíce srpna a dokončena koncem měsíce října 2010. Délka činí 1516 m, šířka 2,5m, povrch je asfaltobetonový.   Trasa začíná na místní komunikaci městyse Svitávka, pokračuje po levém břehu řeky Svitavy a dále po městem vykoupených pozemcích přes pole souběžně se silnicí I/43 až k autobazaru v místní části města Letovice, Zboněk, kde se napojuje na místní komunikaci.  Zde I. etapa cyklostezky končí. Vzhledem k vedení cyklostezky v údolní nivě řeky Svitavy a příznivé konfiguraci terénu je cyklostezka vhodná pro všechny kategorie cyklistů, lze využít i k in-line bruslení. Díky výstavbě stezky došlo k oddělení nemotorové dopravy od dopravy a tím zvýšení bezpečnosti, na nejfrekventovanější komunikaci v regionu, kterou silnice I. třídy I/43 je. Bylo stanoveno, že trasa v krajském cyklokoridoru v úseku Blansko – Brněnec, jehož vybudovaná stezka je součástí, obdrží označení dálkové cyklotrasy č. 105.  Celkový náklad na tuto akci činí cca 5,7 mil Kč, dotace ze zdrojů EU může činit max. 4,7 mil Kč. Vlastní náklad 1 mil Kč.  Partnerem města na této akci byl Městys Svitávka, který se podílí zhruba  1/3 vlastních nákladů.   Dalším cílem města Letovice v nadcházejícím období je realizace II. etapy cyklostezky. Do této doby je možné využívat jako cyklotrasu úsek Zboněk – Letovice železniční zastávka – ulice Halasova, místní komunikace a polní cestu, které jsou pro cyklisty sjízdné. Zde je napojení na stávající cyklotrasu 5142 a celý systém cyklotras v severní části Jihomoravského kraje s návazností na Pardubický kraj. 

             Bohuslav Kuda, tehdejší místostarosta města