Retenční přehrážka

Jedná se o stavbu nové retenční přehrážky v ř.km 0,654 na klevetovském potoce. Přehrážka se nachází nad zastavěným územím místní části města Letovice a názvem Klevetov. Přehrážka je umístěna na vodním toku v hluboké strži obklopené lesními porosty. Jako přístupová cesta slouží úvozová cesta v korytě toku, která byla pouze po dobu stavby provizorně zpevněna betonovými panely.

Přehrážka je navržena jako retenční pro zachytávání hrubých splavenin. Přehrážka se skládá ze tří hlavních částí: první části je vlastni přehradní těleso. Toto těleso přehrážky je provedeno jako tížní dimenzované na odolnost proti posunutí a převrženi, v jehož horní části se nachází přelivná sekce lichoběžníkového tvaru pro převádění velkých průtoků. Níže jsou umístěna dvě okna pro převádění běžných průtoků. Těleso přehrážky je provedeno jako železobetonový monolit s kamenným obkladem na koruně a vzdušné straně v pohledových částech. Druhou částí je prostor spadiště pod přehrážkou, ve kterém se tlumí energie vody, přepadající při větších průtocích. Délka spadiště je navržena tak, aby paprsek proudící vody přes přelivnou hranu při maximálních průtocích dopadal ještě na povrch spadiště, a nikoliv na předpráh. Prostor pod přehrážkou je opevněn těžkou kamennou rovnaninou o hmotnosti jednotlivých kamenů 200–500 kg s vyklínováním, založenou na patku. Třetí částí je betonový předpráh, který ukončuje konstrukci spadiště.

Výstavbou přehrážky je zabráněno nadměrnému transportu materiálu (splavenin) unášeného tokem a jeho následnému usazování v korytě a v intravilánu obce.

Zahájení prací proběhlo 4. 8. 2020. Dokončení stavby proběhlo 5. 6. 2021. Předání stavby proběhlo 15. 6. 2021. Předání se zúčastnili – zástupci zhotovitele – NATRIX VZ, s. r. o., zástupci objednatele – Lesy České republiky, s. p., zástupci projektanta – LHProjekt a. s., zástupci města Letovice a zástupci Osadního výboru Zboněk a Klevetov.

Náklady na stavbu hradily v plné výši Lesy České republiky, s. p.

Informace čerpány z předávacího protokolu stavby