Fotky

Občanský zákoník, v § 12 a násl. stanovuje, že podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Výjimkou, pro kterou svolení není třeba, mohou být jednak úřední jednání na základě zákona, jednak přiměřené užití pro vědecké či umělecké účely a zpravodajství, pokud však toto užití není v rozporu s oprávněnými zájmy této osoby.

Pro účely webových stránek obcí Zboněk a Klevetov je pořizována řada fotografií a není v našich silách zajistit si u každé fotografované osoby písemný souhlas k jejímu zveřejnění.

Vycházíme tedy z možnosti, kterou zmiňuje a poskytuje Občanský zákoník – naše fotografie jsou pořizovány většinou pro účely zpravodajské a reportážní na veřejně pořádaných akcích. Většinou při pořizování fotografií se ústně ptáme, zda si Vás či Vaše dítě můžeme vyfotografovat, nepořizujeme snímky bez vědomí fotografované osoby. Našim cílem je, aby žádná ze zveřejněných fotografií nebyla v rozporu s oprávněnými zájmy fotografované osoby a nezpůsobila fotografovanému žádnou újmu.

Jsme samozřejmě připraveni, při jakémkoliv nesouhlasu fotografované osoby či jeho zástupce (v případě dětí), fotografii z webu bez prodlení odstranit.

Věříme, že tato forma je pro Vás jako fotografované osoby přijatelná, a že tato fotogalerie bude pro Vás a Vaše děti pěknou vzpomínkou na proběhlé akce.

V případě jakéhokoliv problému či dotazu v této oblasti kontaktujte předsedkyni OV.

Vzhledem k velkému množství fotografií, ať už z akcí (5 334 fotek k 30. 6. 2019), retro fotky (486 fotek k 30. 6. 2019), tak i fotky ze současnosti našich obcí (528 fotek k 30. 6. 2019), jsou sdíleny na stránkách zbonek-ov.rajce.idnes.cz, kde jsou přehledně členěny do jednotlivých alb.