Upozornění na splatnost místních poplatků

Městský úřad Letovice upozorňuje na splatnost místních poplatků zavedených obecně závaznými vyhláškami města Letovice č. 3/2021 (místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství) a č. 3/2020 ve znění vyhlášky č. 1/2021 (místní poplatek ze psa, z pobytu, ze vstupného a za užívání veřejného prostranství):

  • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a místní poplatek ze psa jsou splatné do 30.6. kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost od 1.6. do 31.12., je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti
  • místní poplatek z pobytu je splatný do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí (plátcem tohoto poplatku je každý, i občan, kdo poskytuje úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů)
  • místní poplatek ze vstupného je splatný do 10 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém se akce konala
  • místní poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství

Žádáme všechny poplatníky a plátce místních poplatků, aby dodržovali lhůty splatnosti místních poplatků.

Vzhledem k tomu, že místní poplatky nejsou dlouhodobě některými poplatníky nebo plátci hrazeny ve lhůtě splatnosti, Městský úřad Letovice jako správce místních poplatků počínaje rokem 2022 přistoupil k navýšení místních poplatků nebo jejich částí, které nebudou ve lhůtě splatnosti uhrazeny. Navýšení bude činit jednonásobek neuhrazené částky.

Informace o případných nedoplatcích Vám na vyžádání sdělí paní Zedníková, kancelář č. 3.07, telefon 516 482 222, e-mail mu.zednikova@letovice.net

město Letovice

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
U tohoto příspěvku můžete zanechat komentářx